مقالات مربوط به «فایل مرتبط»

روش افزودن فایل های مرتبط به مقاله

چنانچه بخواهید به مقاله خود فایلهای مرتبط اضافه کنید از دو روش می‌توانید استفاده کنید: استفاده از بلوک پرونده: در این روش که ساده‌ترین روش نیز است؛ در بخش شرح مقاله خود یک بلوک جدید ایجاد کنید و گزینه «File» و یا «پرونده» را جستجو کنید. در مرحله بعد فایل خود را بارگذاری کنید. با […]